Společnost S – PROFESS, a.s. se zabývá zejména rekonstrukcemi a sanacemi betonových a železobetonových konstrukcí, diagnostikou a zpracováním odborných posudků staveb, dále pak projekční, poradenskou a inženýrskou činností.

S více než 20 letými zkušenostmi nabízíme zákazníkům komplexní přístup k řešení všech zakázek. Díky tomu, že v naší společnosti pracují autorizovaní inženýři v oboru pozemních, průmyslových, inženýrských a dopravních staveb a v oboru zkoušení a diagnostiky staveb, můžeme svým zákazníkům nabídnout tyto služby:

  • posouzení stavebně technického stavu objektů,

  • provedení jejich diagnostiky, statického posouzení,

  • vysoce jakostní realizaci sanací i zhotovení nových betonových a ŽB konstrukcí,

  • zpracování projektové dokumentace oprav,

  • vlastní realizaci sanací a oprav v nadstandardní kvalitě,

  • záruční a pozáruční servis na vysoké úrovni,

  • technickou pomoc při stanovení zbytkové životnosti staveb.

Naši partneři

Abychom všechny zakázky realizovali v prvotřídní kvalitě, v případě vysoce specializovaných činností spolupracujeme s našimi partnery:

Znalecké posudky staveb:

Contes logo

Zámečnická a strojírenská výroba:

Komplexní realizace ocelových konstrukcí:

Statika a dynamika staveb:

Historie

Předchůdce současné akciové společnosti, firma Stanislav Zeman – Sport Profess, byla založena v roce 1990 jako stavební firma se zaměřením na sanace železobetonových konstrukcí a specializované odborné práce ve výškách (údržba vodních děl, vodojemů, hromosvodního zařízení, historických objektů, kostelů apod.). V prvních letech rozvoje podnikání v ČR (1990 – 1993) se zabývala převážně akcemi menšího rozsahu, ale zároveň se podílela na zakázkách v zahraničí (z důvodu získávání know-how). V dalších letech již vývoj firmy stále více směřoval k úzké specializaci, a to k diagnostice, navrhování a provádění oprav železobetonových konstrukcí. Tento trend je i nadále udržován a navíc se rozšířil i o zkušební, kontrolní a inženýrskou činnost, spojenou s prováděním těchto prací. Akciová společnost S-PROFESS vznikla 1.1.1999 jako důsledek dlouhodobě se rozvíjející vzájemné spolupráce právnických a fyzických osob, působících v oblasti sanací betonových konstrukcí.

Systém řízení jakosti

Veškerá činnost společnosti je prováděna na základě dokumentačně zpracovaného Systému řízení jakosti, který byl v roce 2000 certifikován dle ČSN EN ISO 9001:1995 a od té doby je v předepsaných lhůtách recertifikován. Se střednědobým výhledem předpokládáme zavedení sytému environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti dle OHSAS 18001.