Sanace betonových a železobetonových konstrukcí

Výstavba nových železobetonových konstrukcí (zakládání staveb, jímky, nádrže, průmyslové objekty).

Rekonstrukce železobetonových konstrukcí pro nové technologie (statické zajištění, částečné demolice, napojování výztuží, betonáže, sanace).

Kompletní přestavby průmyslových staveb (stavební část, technologie, obslužná elektro část a vzduchotechnika).

Sanace železobetonových konstrukcí (statické zajištění, ruční i strojní nanášení správkových hmot, tryskání povrchů, ochranné nátěrové systémy).

Ocelové nosné konstrukce (nové i rekonstrukce, dělení a sváření materiálů, čištění povrchů, nátěrové systémy).

Výškové řemeslné práce (činnosti pomocí horolezecké techniky, zpřístupnění pomocí pracovních plošin, specializované práce).

Hlubinný zásobník uhlí

Alpiq Kladno- Hlubinný zásobník uhlí

Hala CHUV

Cineregtika Ústí – Hala CHÚV

Diagnostika a STP (stavebně technické průzkumy) staveb

Technické prohlídky a stavebně technické průzkumy (STP) staveb.

Stavebně technické posudky staveb včetně exaktního označení příčin vad a poruch dle ČSN EN 1504-10 a ČSN ISO 13 822.

Diagnostika vad a poruch stavebních konstrukcí včetně doporučení nápravy.

Terénní zkoušky stavebních materiálů a konstrukcí (nedestruktivní i destruktivní metody).

Laboratorní zkoušky stavebních materiálů a konstrukcí (ve vypovídajícím, a přitom účelném rozsahu).

Digitální foto a videodokumentace (snadná archivace).

Statické výpočty a posuzování stavebních konstrukcí.

Posuzování vad, poruch a havárií staveb.

Elektrárna Dětmarovice - konstrukce

Elektrárna Dětmarovice – Konstrukce ABS2

česká rafinérská potrubní mosty

Česká rafinérská – Potrubní mosty

Projekční a poradenská činnost

Projektování konstrukcí a staveb ocelových.

Zpracování dílenské dokumentace ocelových konstrukcí.

Projektování konstrukcí a železobetonových staveb.

Projektování oprav konstrukcí a staveb.

Sanační projekty včetně technologie provádění a plánů kontroly jakosti.

Myplast_PD Modernizace CHV8

Vývoj chladícího neregulačního čerpadla s betonovou spirálou s využitím technologie UHPC

Myplast_PD Modernizace CHV8

Myplast – PD Modernizace CHV8

ČEPS metodika

ČEPS – Metodika kontroly kvality

Inženýring

Zpracovávání záměrů (analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura, studie investičních možností, studie proveditelnosti, optimalizace zájmů).

Výběrová řízení (podklady technické, právní, finanční – tvorba cen).

Smluvní vztahy (obchodní závazkové právo, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní sankce, termínované plnění, časové plány).

Plnění zákona 183/2006 Sb. (územní,stavební a kolaudační řízení).

Realizace staveb (investorský nebo dodavatelský inženýring, koordinace více dodavatelů, finanční řízení projektu, síťové plánování, termínové plánování, kapacitní plánování, nákladové plánování, kontrola jakosti, dozor nad prováděním, technologické předpisy, kontrolní protokoly).

Předání a převzetí díla (plán přejímacího řízení, komplexní zkoušky, zkušební provoz, vyhodnocení splnění parametrů, plánování stavební údržby konstrukcí).

ČEZ EPR havárie zásobníku

ČEZ EPR – Havárie zásobníku vápencové suspenze

Havárie ČEZ EDE

ČEZ Elektrárna Dětmarovice – Havárie ABS1